112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ
 

Ülkemizde yardım talep ve ihbarlar, çeşitli kurumlara ait 155-156-158-110-112-177 vb. acil yardım telefonlarına yapılmaktadır. Ancak acil yardım numaralarının muhtelif ve çok sayıda olması nedeniyle uygulanmasında zorluklar çekildiği bilinmektedir. Ayrıca karşılaşılan olayın hangi kurumu veya kurumları ne derecede ilgilendirdiği veya önceliğin hangisinde olduğu hususunda tereddüde düşülmesi ve birkaç kurumu ilgilendiren bir olay karşısında tüm irtibat telefonları bilinse bile, ayrı numaralar aranmak durumunda kalınması nedeniyle, zaman ve kaynak israfı ile birlikte can ve mal kayıpları da yaşanabilmektedir.

Batı ülkelerinde, emniyet, sağlık ve yangın gibi acil yardım hizmetleri tek merkezden koordine edilmekte olup, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde 112, Amerika'da 911 numarası acil yardım hattı olarak kullanılmaktadır. Avrupa Birliği, 29 Temmuz 1991 tarihli kararı ile birlik çatısı altındaki tüm ülkelerde 112 hattının “Tek Avrupa Acil Çağrı Numarası - Single European Emergency Call Number” olarak kullanımını öngörmüştür. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde,  Ülkemizde “Tek Acil Çağrı Numarası” oluşturma çalışmalarına; 2003 yılında, Hollanda Hükümeti ile T.C. İçişleri Bakanlığı’nın işbirliği ile MATRA Projeleri kapsamında başlanmış, 06 Nisan 2005 tarihinde, Antalya Pilot İl olarak belirlenmiştir.

 

112 Tek Acil Çağrı Merkezi Projesinin Yasal Dayanakları:

- 29 Temmuz 1991 Tarih ve 91/396 sayılı Avrupa Birliği Konsey kararı ile “112 ”Tek Avrupa Acil Çağrı Numarası olarak kabul edilmiştir.

- 2003 yılı Ağustos ayında (MAT03/TR/9/3 Terms of Reference) Proje Çalışma Şartnamesi Hollanda Hükümeti ile Türkiye Hükümeti arasında imzalanmış, projenin detayları ve çalışma usulleri belirlenmiştir.

- Telekomünikasyon Kurulu AB müktesebatına uyum için belirlediği takvim çerçevesinde 11.03.2002 tarihinde aldığı 2002/103 sayılı kararı ile hâlihazırda ülkemizde sadece sıhhi imdat çağrıları için kullanılan 112 kısa numarasının Ulusal Kapsamda Tek Acil Çağrı Numarası olarak tahsis edilmesine karar vermiştir. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile bir çalışma yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

- 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ”Kurumlara ait Acil Yardım İrtibat telefonlarının, Mülki idare Amirlerinin gözetim ve yönetiminde ilgili kuruluşlarında katkı sağlayıp görev üstleneceği çok yönlü, ortak amaçlı ve sağlık hizmetleri ve itfaiye ile de irtibatlandırılmış merkezi bir Alo İmdat sistemine dönüştürülmesi sağlanacaktır” ifadesine yer verilmiştir.

- Projenin İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmesinden itibaren ilgili kamu kurum ve kuruluşları 14.10.2005 tarihli genelge ile tekerrür niteliğinde yatırımlar yapılmaması konusunda bilgilendirilmiştir.

- Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programında 112 Acil numarasının sağlığın yanı sıra güvenlik, yangın ve doğal afetler gibi tüm acil durumlar için geçerli kılınması öngörülmüştür.

- 8 Ekim 2007 tarihli 26684 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008 Yılı Yatırım Programında Acil Çağrı sisteminin tek bir kod altında (112) toplanmasının yasal altyapısı oluşturulacaktır kararı alınmıştır.

 


Proje Kapsamında İlimizde Yapılan Çalışmalar:

 

Projeyi hayata geçirebilmek için Ankara’da yürütülen çalışmalar ile birlikte 09.05.2005 tarihinden itibaren, Hollandalı Uzmanların da katılımıyla Antalya’da İçişleri Bakanlığı ve ilgili birim görevlileri ile aylık olarak karşılıklı bilgilendirme toplantıları yapılmaya başlanmıştır. Antalya Vali Yardımcısı Başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Telekom Müdürlüğü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, özel GSM şirketleri temsilcilerinden oluşan alt çalışma grupları oluşturulmuştur.

 “112 Prosedürleri”, “Personelin Seçimi ve Eğitimi”, “Hizmet Binasının Yapılandırılması”, “Teknoloji Altyapısı”, “Kötü Niyetli aramaların Engellenmesi”, “Logo - Slogan Belirlenmesi ve Halka Tanıtım” alt çalışma grupları, kurulacak 112 sisteminin sahip olması gereken özellikleri, Hizmet Binasının yerini, mimarisini, çalışacak personelin sahip olması gereken niteliklerini, acil çağrıların yönlendirilme biçimini, logo ve slogan seçeneklerini belirlemişlerdir.

 112 Acil Çağrı Hizmet Binası 09 Temmuz 2007 tarihinde tamamlanmış, 2007 yılı Eylül ayı itibariyle Antalya Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü kurularak bina hizmete açılmıştır.

 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çağrı alıcı (santralist) olarak görev yapmak üzere Sağlık İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğünden personeller görevlendirilmiştir. Personel eğitimi konusunda;

- Personele Akdeniz Üniversitesi ile işbirliği sağlanarak Personele iletişim, harita bilgisi, temel hukuk, yabancı dil konularını içeren  “ Eğitim Programı” hazırlanmıştır.

- Personel, 2 yıl süreyle 112, 110, 155, 156 Çağrı Merkezlerinde dönüşümlü olarak staj yapmıştır.

- Personelin  112 Tek Acil Çağrı Yazılımı ile Sayısal Telsiz Sistemi  konulu eğitimleri tamamlanmıştır.